Đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính

Gốc
22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực được đơn giản hóa gồm xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, 22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực được đơn giản hóa gồm: xây dựng (11 thủ tục), nhà ở (7 thủ tục), kinh doanh bất động sản (3 thủ tục) và xử phạt vi phạm hành chính (1 thủ tục).

Chính phủ giao Bộ Xây dựng căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đình Sơn