Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với nhiều quy định mới về (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) CFS sẽ tạo điều kiện cho DN trong việc XK hàng hóa.

Thủ tục cấp CFS sẽ được đơn giản hóa Theo đó, CFS sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp và có những thông tin tối thiểu như tên cơ quan cấp CFS, số tham chiếu của CFS, tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS... CFS được cấp trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân XK có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực. Thời gian cấp lại CFS cũng không quá 5 ngày làm việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối CFS của sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nếu CFS đó được cơ quan cấp CFS của nước XK xác nhận là không xác thực. Đây là nội dung chính của Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg quy định CFS đối với sản phẩm hàng hóa XK và nhập khẩu vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2010. Thụy Nhi