Ra mắt sách 'Tiểu đoàn 59 - Anh hùng của lòng dân'

Ra mắt sách 'Tiểu đoàn 59 - Anh hùng của lòng dân'

Hội thảo về chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân Quan

Hội thảo về chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân Quan

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan: Dấu ấn lịch sử về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan: Dấu ấn lịch sử về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Hội thảo khoa học '70 năm Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan'

Hội thảo khoa học '70 năm Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan'

Chủ tịch nước dự hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước dự hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan tại Đà Nẵng

70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan: Dấu ấn lịch sử

70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan: Dấu ấn lịch sử

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan