Hợp đồng của tôi đã chấm dứt vào tháng 8/2007 nhưng công ty không hề đề cập đến việc ký hợp đồng mới. Vậy nếu bây giờ tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có bị ràng buộc bởi điều kiện gì không?