Dồn sức nâng chất lượng nhà VHLĐ

Gốc
Trích một phần kinh phí CĐ cho các nhà VHLĐ hoạt động; mỗi nhà VHLĐ có ít nhất một cán bộ quản lý và một cán bộ chuyên trách

Tin nóng

Tin mới