CTCP May Đông Nai vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008. Theo đó tổng doanh thu thực hiện 487,152 tỷ đạt 108% kế hoạch, tăng 43% so với năm 2007. Lợi nhận trước thuế đạt 9,366 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2007.