Các Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á thống nhất như vậy tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường các nước Đông Á vừa diễn ra ngày 9/10.