Các nhà thiên văn học Đông Á đang xây dựng hệ thống viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới.