Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá Đà Nẵng chuẩn bị khá tốt Hội nghị giữa nhiệm kỳ; đã có nhiều sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; mạnh dạn đề ra những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX thành phố