TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 306 và 307/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình SXKD và thương nhân tại vùng khó khăn với mức vay tối đa đồng loạt nâng lên 50 triệu đồng.

Dong loat tang muc vay len 50 trieu - Anh 1

Các đối tượng vùng khó khăn sẽ được tăng mức vay để sản xuất kinh doanh.

Theo đó, từ 15/3/2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình SXKD tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, Thủ tướng Chính phủ giao NHCSXH căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ SXKD để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Ngoài điều kiện người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được UBND xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận; người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

Đối với những hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn có nhu cầu vay vốn trên 50 triệu đồng, còn phải có vốn tự có (bao gồm: Giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh và cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.

Quyết định cũng điều chỉnh mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 10 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn. Cụ thể, người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Quyết định này áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ ngày 15/3/2016, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.

Thương nhân vay 50 triệu không phải bảo đảm vay

Tại Quyết định 307/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ, thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế được vay tối đa 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn thay cho mức 30 triệu trước đây.

Thương nhân vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Còn thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phan Anh