Động lực vượt thách thức

Gốc
Năm mới 2017 đã đến với thành phố Rồng bay và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta!

Động lực vượt thách thức - Ảnh 1

Những chuyển động tích cực trong 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã tạo nguồn lực mới, đưa dân tộc Việt Nam vững bước hướng tới tương lai.

Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức, từ hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn... đến những tác động bất lợi từ nền kinh tế thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt, khu vực kinh tế tư nhân khởi sắc, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh cả về số lượng và tổng vốn đăng ký. Vị thế Việt Nam ngày càng vững vàng trên trường quốc tế.

Tinh thần kiến tạo, tinh thần phục vụ của Chính phủ lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, gia tăng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tạo động lực mới phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, Hà Nội khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vào cuộc sống. 8 chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của thành phố giai đoạn 2015-2020 và chủ đề "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" đã được triển khai quyết liệt, mang lại kết quả toàn diện. Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,2%; môi trường kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, công tác quy hoạch, quản lý và xây dựng đô thị được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đột phá…

Là đất nghìn năm văn hiến, hội tụ tinh hoa, truyền thống văn hóa chính là cội nguồn sức mạnh của thành phố Rồng bay, của người Hà Nội. Do vậy, Hà Nội luôn bồi đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đi đầu trong xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

2017 sẽ là "Năm kỷ cương hành chính", là khâu đột phá thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong củng cố kỷ cương hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ và hiệu quả. Đây cũng chính là sự nghiêm túc, gương mẫu đi đầu của Đảng bộ Thủ đô trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong những ngày đầu năm 2017 này, thành phố sẽ ban hành hai bộ quy tắc về ứng xử nơi công cộng và ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính. Chuẩn mực trong ứng xử chính là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của mỗi người Hà Nội. Và với Hà Nội, nhân rộng, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thống phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của nếp sống công nghiệp, hiện đại vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là mục tiêu lâu dài.

Từ tinh thần kỷ cương hành chính, mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ ý thức rõ trách nhiệm là người phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực và niềm hứng khởi mới cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tạo đồng thuận để người Hà Nội chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

Tinh thần kiến tạo, tinh thần khởi nghiệp, tinh thần kỷ cương hành chính sẽ tạo động lực mới thúc đẩy tiến trình xây dựng Thủ đô Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Động lực mới đang hình thành cùng mùa xuân mới, Hà Nội và cả nước sẽ vượt qua thách thức phía trước, vững bước hướng tới tương lai!

Hànôịmới

Tin nóng

Tin mới