KTNT - Trở lại Đồng Phúc sau khi phong trào dồn điền đổi thửa được thực hiện, trước mắt chúng tôi hiện ra cánh đồng hoa màu bát ngát, những trang trại VAC được quy hoạch khoa học... Nhờ khai thác tốt tiềm năng từ diện tích ruộng trũng, Đồng Phúc đã trở thành điển hình của huyện Yên Dũng (Bắc Giang) trong phong trào phát triển thủy sản.