Hanoinet - Tờ bạc xanh có thể là "vật hy sinh" khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tìm kiếm giải pháp nhằm thoát khỏi khủng hoảng tài chính toàn cầu.