Diễn viên tài năng đã ít, diễn viên trẻ tuổi tài năng ngày càng hiếm...