DPM: Kế hoạch 2016 lãi ròng 1,228 tỷ đồng, cổ tức 30%

Gốc
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) đã công bố các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Cụ thể, DPM đặt kế hoạch sản lượng sản xuất Đạm Phú Mỹ là 800,000 tấn, UFC 85/Fomaldehyde là 13,500 tấn. Còn sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ ở mức 830,000 tấn, phân bón tự doanh 282,000 tấn, hóa chất 11,966 tấn.

Các chỉ tiêu về tài chính hợp nhất gồm tổng doanh thu 9,105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,467 tỷ đồng, lãi sau thuế 1,228 tỷ đồng. Cổ tức 30%. Trong năm DPM cũng sẽ dành 2,011 tỷ đồng cho việc đầu tư./.

Tài liệu đính kèm:
20160205_20160205 - DPM - CBTT chi tieu ke hoach kinh doanh 2016.pdf

Tin nóng

Tin mới