(Vietstock) - HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm với mức lãi sau thuế 70.5 tỷ đồng, hoàn thành 52.2% kế hoạch năm.

4 tháng đầu năm, DRC đạt giá trị sản xuất 277 tỷ đồng, bằng 30.44% kế hoạch năm, doanh thu 646 tỷ đồng, tương đương 30.75% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 70.5 tỷ đồng, hoàn thành 52.2% kế hoạch năm. HĐQT nhất trí kế hoạch 6 tháng đầu năm công ty phấn đấu đạt 430 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu 970 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85.5 tỷ đồng.