Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự án nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành

Cử tri đề nghị thông tin tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải của thành phố được thực hiện từ nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố đã được kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải theo quy định. UBND thành phố đã ban hành, công bố định mức đơn giá vận hành nhà máy. Chủ đầu tư đang thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở dự án đã hoàn thành, cơ quan chức năng của thành phố đang thực hiện các thủ tục bổ sung đầu tư xây dựng nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải từ cột B, lên cột A theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp và đã gửi Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở của dự án theo quy định. Sau khi có kết quả thẩm định, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/du-an-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-da-hoan-thanh-a131387.html