Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 so năm 2016

Gốc
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7% - Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% - 7%. - Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 so năm 2016 - Ảnh 1

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% - 57%

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%

- Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 87%.

(Nguồn: Nghị quyết số 23/2016/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 7-11-2016)

Tin nóng

Tin mới