Hanoinet - Những năm qua, mặc dù DL VN đã có rất nhiều cố gắng vươn xa, quảng bá đến những khu vực tiềm năng nhất trên thế giới, nhưng sự đầu tư của Nhà nước cho ngành DL vẫn được ví như "muối bỏ bể".