(HNM) - Không có tính cách một dân tộc nào là hoàn hảo. Con người, bản thân đã có cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Thói xấu hình thành do thói quen, tập quán sản xuất, sinh hoạt và cư trú. Có câu: hành vi gieo thói quen, thói quen gặt tính cách.