Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 15/10/2009 là 410.616,79 tỷ đồng. So với ngày 08/10/2009, số dư nợ cho vay tăng 1.209,88 tỷ đồng (tương đương tăng 0,29%).

Chi tiết về tình dư nợ cho vay HTLS phân chia theo đối tượng như sau: 1. Dư nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 279.256,78 tỷ đồng, tăng 212,21 tỷ đồng (tương đương tăng 0,07%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 103.714,46 tỷ đồng, tăng 948,33 tỷ đồng (tương đương tăng 0,92%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.539,86 tỷ đồng, giảm 100,83 tỷ đồng (tương đương giảm 0,48%); công ty tài chính là 7.105,70 tỷ đồng, tăng 150,18 tỷ đồng (tương đương tăng 2,15%). 2. Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 68.333,74 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 273.995,8 tỷ đồng; hộ sản xuất là 68.287,25 tỷ đồng.