Chiều 26/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Nghị quyết của Đảng, thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định không cho phép tư nhân hóa báo chí. Như vậy, mỗi cơ quan báo chí đều thuộc sự quản lý trực tiếp của cơ quan chủ quản và là cơ quan ngôn luận, diễn đàn của các cấp thuộc hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, đoàn thể hiện hành. Dẫu thuộc cơ quan nào, hệ thống báo chí Việt Nam có cùng chung sứ mệnh chính trị là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhân Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trao đổi với phóng viên, một số đại biểu cho rằng: Qua dư luận, cũng như tới thăm một số cơ quan báo chí cho thấy, đa số các cơ quan báo chí hiện rất khó khăn.

Du thao luat bao chi (sua doi): Bat cap ve bien che luong o cac co quan bao chi - Anh 1

Chỉ những cơ quan báo chí được bao cấp, số lượng phát hành lớn thì thu nhập mới đảm bảo. Vấn đề đặt ra, trong bối cảnh bão hòa về thông tin như hiện nay, pháp luật của nhà nước, cụ thể là Luật Báo chí hiện hành; dự chúng ta cho phép các cơ quan báo chí hoạt động trong khuôn khổ luật pháp như quảng cáo, dịch vụ đi kèm để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những việc làm để duy trì hoạt động của cơ quan mà thôi. Thế nên, mấu chốt vấn đề cần bàn ở tầm vĩ mô trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí xét dưới góc độ tài chính đó là: Tại sao cùng hệ thống báo chí như nhau, có cơ quan được bao cấp, biên chế lương, có cơ quan phải “tự bơi”? Còn xét dưới góc độ quản lý, mỗi cơ quan báo chí đều có một cơ quan chủ quản. Vậy tại sao đơn vị chủ quản là cơ quan nhà nước trong đó các cán bộ, nhân viên được hưởng lương, còn các cán bộ, phóng viên của cơ quan báo thuộc cơ quan đó lại không?

Một đại Quốc hội xin không nêu tên nói rằng, hiện nay quy định này vẫn chưa rõ ràng. Vị đại biểu cho hay: Qua tìm hiểu, không chỉ hệ thống báo Đảng từ trung ương đến địa phương, rồi những cơ quan thuộc Chính phủ như Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... được hưởng lương từ ngân sách, mà một số tờ báo bộ... cán bộ và những biên tập viên, phóng viên chính cũng được hưởng lương do bộ (cơ quan chủ quản) cấp; thậm chí cả hệ số phụ cấp ngành. Nhưng cũng nhiều tờ báo của bộ, ngành lại hoạch toán độc lập.

Chúng ta không cổ vũ cho việc rót ngân sách vào các cơ quan báo chí, song nhìn vào bức tranh báo chí hiện tại cũng như quy định của pháp luật mỗi cơ quan báo chí đều là cơ quan ngôn luận của bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội... thì nên chăng Chính phủ cũng phải có những quy định để cán bộ, biên tập viên, phóng viên chính của các cơ quan báo chí được hưởng mức lương như cán bộ, công chức, chuyên viên của cơ quan chủ quản.

Nhà báo tác nghiệp không phải là thi hành công vụ

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị phải đưa vào dự thảo quy định nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ. Tuy nhiên về vấn đề này, Ban soạn thảo giải thích: Công vụ là hoạt động do công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội. Nhà báo tác nghiệp cũng nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng không phải công chức, không nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Do đó, không thể quy định trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ được.

Lê Hà