Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Sáng 9/12, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (Kết luận số 21) và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị ẢNH: TTXVN

Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã mở ra giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, Đảng ta đã chỉ rõ, nguy cơ vẫn hiện hữu là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới. Sau đó, với Kết luận số 21, Trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm rõ thêm và trả lời ba câu hỏi lớn.

Trả lời câu hỏi thứ nhất “Vì sao Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng?”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. “Trên thực tế, từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt. Nhờ đó, chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những kỳ tích chưa từng có trong thế kỷ XX”, Tổng Bí thư khẳng định.

Dẫn chứng về điều này, Tổng Bí thư nêu rõ, chỉ trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo, vận động nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng cũng thắng thắn chỉ ra, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng còn bộc lộ những khuyết điểm.

Đơn cử, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, phai nhạt lý tưởng, giảm sút sức chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức Đảng và cán bộ Đảng viên còn hạn chế. Hệ thống chính trị chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn. Không ít cán bộ, Đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và bị xử lý kỷ luật Đảng và xử lý hình sự. Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử phạt ở nhiều lĩnh vực chưa có, hoặc chưa cụ thể, hoặc thực hiện chưa nghiêm... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát của đất nước sắp tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức mạnh và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Đồng thời, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Để thực hiện được mục tiêu to lớn, cao cả đó, Tổng Bí thư thông tin, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế thừa và bổ sung, phát triển thêm những nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn điểm mới đáng chú ý của Hội nghị Trung ương 4

Trả lời câu hỏi thứ hai “Về những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 là gì?”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 4 điểm đáng chú ý.

Một là, Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh hơn về tư tưởng chỉ đạo.

Kết luận của Trung ương Đảng đã mở rộng không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị. Không chỉ đối với đảng viên, các cấp Đảng, mà mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, có nhiều đặc quyền, đặc lợi, tất cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đảng là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết tấn công, đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực.

“Sự suy thoái về đạo đức biểu hiện ở lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội vụ lợi, hám danh, hám quyền hạn, quyền lực, tham nhũng, bè phái cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, quan liêu trước những khó khăn, bức xúc của người dân”, Tổng Bí thư chỉ ra và nhấn mạnh: “Từ suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống sẽ dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là cái gốc vấn đề”.

Điểm mới thứ hai là Hội nghị lần này quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định mục tiêu mới là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài. Chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách, tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Điểm mới thứ ba là bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ về biện pháp trong thời gian tới. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc thống nhất lãnh đạo.

Điểm mới thứ tư là Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21, Quy định số 37 mở rộng toàn diện và đồng bộ hơn. Cùng với các cấp ủy và tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trả lời câu hỏi thứ 3 là “làm thế nào để thực hiện tốt, có hiệu quả Kết luận số 21 và Quy định số 37?”, Tổng Bí thư nêu vấn đề mấu chốt là các cấp Đảng, chính quyền phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung của Kết luận số 21 và Quy định số 37. Những tư tưởng, chỉ đạo, những công việc phải làm trên cơ sở đó và có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm.

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Kết luận 21 và Quy định số 37, hướng dẫn của các ban, ngành trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết Kết luận số 21 và Quy định số 37 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 phù hợp với điều kiện cụ thể của ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức và thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, toàn diện. Đồng thời có trọng tâm, trọng điểm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là mỗi lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến và tạo sự thống nhất cao để tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết, Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Trung ương một cách tốt đẹp.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung chủ yếu, kế hoạch triển khai Kết luận số 21 và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều hành nội dung tham luận. Hội nghị đã nhận được 26 báo cáo tham luận của cấp ủy, tổ chức Đảng. Hội nghị đã nghe 8 tham luận của các tổ chức Đảng Trung ương và địa phương.

Hồ Hạ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dua-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-len-tam-cao-moi-d157198.html