Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Kinh tế Phần Lan, trong tháng 9 tới, 24 lao động Việt Nam có tay nghề sẽ được đưa sang làm việc tại Phần Lan.