Mới đây, Sở GD&ĐT TP HCM đã quyết định thống nhất sử dụng bộ sách tiếng Khmer do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản (bao gồm 7 quyển được thiết kế theo 7 trình độ A, B, C, D, E, G, H) là bộ sách chính trong việc giảng dạy và học chữ viết Khmer cho học sinh dân tộc Khmer tại thành phố.

Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cũng như đảm bảo chất lượng việc học tiếng nói, chữ viết Khmer của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP HCM.

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD-ĐT quận/huyện triển khai cho các trường trực thuộc nhập dữ liệu đầy đủ về học sinh dân tộc, học sinh học hòa nhập, học sinh diện chính sách trên hệ thống quản lý nhà trường (httt.hcm.edu.vn) của Sở GD&ĐT và giới thiệu đến các cơ sở dạy học tiếng nói, chữ viết Khmer của đồng bào dân tộc Khmer tại TP HCM biết để thực hiện.

PV

_________________________________________________________