Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chính thức đưa mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VINAREN) vào khai thác trên quy mô quốc gia, kết nối với các mạng nghiên cứu và đào tạo trên toàn cầu.