TP - Theo Thông tư 18 vừa được Bộ Tư pháp ban hành, từ ngày 10/11 tới đây, Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong xử lý nợ xấu cũng như bán đấu giá tài sản.

Theo đó, VAMC được phép bán đấu giá tài sản đảm bảo qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc bán đấu giá trực tiếp. Với khoản nợ xấu được mua theo giá thị trường, VAMC được phép thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự định giá để xác định giá khởi điểm.

Trường hợp mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC thỏa thuận với tổ chức tín dụng đó về giá khởi điểm.