Có muôn vàn con đường khác nhau để đến với trái tim bạn gái, tùy theo cách và hoàn cảnh quen thuộc của hai người. Tuy nhiên, dù thời đại nào, dù cô ấy là ai, thì vẫn có những con đường mòn mà nếu kiên trì và khéo léo đi từng bước nhỏ, bạn cũng sẽ tới được cái đích cần đến.