Đường đi của cơn bão số 6 (Nakri) trong vài ngày tới

link
Bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) có hướng di chuyển tương đối phức tạp, do đó người dân nên theo dõi liên tục để có những biện pháp phòng tránh kịp thời.

MINH HOÀNG

https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/duong-di-cua-con-bao-so-6-nakri-trong-vai-ngay-toi-8 69090.html