CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kế hoạch doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 184,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, trong năm 2016, tổng doanh thu QNS đạt 7.114 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch nằm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng gấp 7 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 khi đạt lần lượt gần 1.543 tỷ đồng và 1.410 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức 2016 là 50%, tương đương với gần 938 tỷ đồng, trong đó 20% trả bằng tiền mặt; 30% trả bằng cổ phiếu.

Trước đó, QNS đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền ở hai đợt vào tháng 09/2016 và tháng 01/2017 với cùng tỷ lệ 5%.

Các cổ đông sẽ nhận 10% phần cổ tức bằng tiền còn lại tại thời điểm chốt danh sách là ngày 14/04/2017.

Cùng với đó, nhằm mục đích tăng vốn điều lệ, QNS cũng trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 phương án trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu, tương đương với việc phát hành 56,2 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu.

Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức được giao cho HĐQT Công ty quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

Được biết, nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016, gần 1.410 tỷ đồng.

Trong năm 2017, QNS trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 207 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 184,2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

Duong Quang Ngai trinh ke hoach lai 184 ty nam 2017, co tuc 2016 la 50% - Anh 1

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017, QNS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý và người lao động xuất sắc. Cụ thể:

Công ty sẽ phát hành với tỷ lệ 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng lớn hơn hoặc bằng 10%.

Phát hành với tỷ lệ 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu các chỉ tiêu trên tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 20%.

Phát hành với tỷ lệ 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu các chỉ tiêu trên tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 30%.

Giá phát hành sẽ theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Được biết, vốn thu được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngọc Đỗ