Mắt kém lại đã da mồi, tóc rụng nhưng vẫn hăm hở update, vẫn nhiệt tình cập nhật những cái mới, khó phát hiện ra ở chú Dương Tường hình bóng ông già lẩm cẩm bảo thủ… Dáng lọng khọng, gầy guộc, đã chân chồn, gối mỏi nhưng nghe ai gạ gẫm bùi tai lập tức làm một cuộc hành trình. Xem chi tiết...