Ngoài 70% kinh phí của LĐLĐ TPHCM, đã có 87 doanh nghiệp và 82 Công đoàn cơ sở tham gia đóng góp 30% kinh phí để mua 2.600 vé xe tặng công nhân