Duyên dáng răng đen đi vào kỷ niệm

? quê tôi ngày tru?c, t?c nhu?m rang den (hay còn g?i “r?i rang”) r?t th?nh hành. Chính t?c l? an tr?u là lý do tr?c ti?p c?a t?c nhu?m rang, b?i nhai tr?u thu?ng làm ? den rang, nên ph?i nhu?m den, nhu?m th?t den d? lo?i b? tác d?ng trên, d?ng th?i t?o du?c v? th?m m? duyên dáng cho hàm rang.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/48106/default.aspx