Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin về tiến độ điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa cho phù hợp với thực tế của địa phương. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND thành phố về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, dự thảo quyết định đã được Sở Tư pháp thẩm định (Báo cáo số 3305/BC-STP ngày 8-12-2020) và trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định theo quy định (Tờ trình số 3813/TTr-STNMT ngày 14-12-2020).

Tuy nhiên, do Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NÐCP ngày 18-12-2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ðất đai, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát lại dự thảo quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất để đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-dieu-chinh-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-a134812.html