(ATPvietnam.com) -Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (mã chứng khoán: EIB) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với một số điểm đáng quan tâm.

Theo đó, năm 2011, EIB trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ từ hơn 10.560 tỷ đồng lên 12.355,28 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 179.521.169 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17%. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III hoặc IV/2011. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Năm 2011, EIB có đặt kế hoạch đạt tổng tài sản 180.000 tỷ đồng, tăng 37%; huy động vốn đạt 110.000 tỷ đồng, tăng 56%; Dư nợ tín dụng đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 68%; lợi nhuận trước thuế là 3.000 tỷ đồng, tăng 26% tuy nhiên vì thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ, EIB đã điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể như: huy động vốn đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 49%; dư nợ tín dụng là 74.800 tỷ đồng, tăng 19,98%, các mục tiêu khác vẫn giữ nguyên. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, tổng lợi nhuận sau thuế của EIB đạt 1.814,6 tỷ đồng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung VĐL, 10% cho quỹ dự phòng tài chính, cổ tức chia 12% và EIB sẽ chia thêm 1,5% nữa, như vậy tổng cổ tức năm 2010 của EIB là 13,5%. ĐHCĐ thường niên năm 2011 của EIB được tổ chức vào ngày 23/4/2011 tại Trung tâm Hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Huyền Vũ