VinaCorp - Thanh toán cổ tức từ 9/6/2011.

CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELC) vừa cho biết, HĐQT công ty đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 3/2010 cho các cổ đông của Công ty. Theo đó, cổ đông có trong danh sách chốt ngày 29/4/2011 sẽ được nhận cổ tức tỷ lệ 15%/mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/cổ phần). Thanh toán cổ tức từ ngày 9/6/2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/4/2011. Được biết, năm 2010, ELC đạt 753 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46,1 tỷ (6,5%) so với năm 2009. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 169,4 tỷ đồng, tăng 88%.