Lạm phát sẽ là mối quan tâm chính của Việt Nam trong năm 2008...