Việc đạt được thỏa thuận này chấm dứt những tranh cãi liên quan đến dự án Hệ thống vệ tinh định vị Galileo.