Cần xây dựng hệ thống quản lý, kinh doanh cơ sở hạ tầng và ngầm hóa đường dây cáp.