CTCP Kỹ thuật nền móng & Công trình ngầm FECON (HOSE: FCN) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 36 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 339.84 tỷ đồng, tăng 54% nhưng giá vốn hàng bán ở mức 277.66 tỷ đồng, tăng 82% làm lợi nhuận gộp chỉ còn 62 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 2/2012.

Hoạt động tài chính trong kỳ lỗ gần 5.2 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn con số âm hơn 9.6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng trong kỳ tăng nhẹ 5.77% lên mức 3.92 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 28.4% về mức 8.99 tỷ đồng góp phần đưa lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ở mức 36.34 tỷ đồng, tăng hơn 13.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế ở mức 63.55 tỷ đồng, tăng hơn 29% và thực hiện được gần 53% kế hoạch cả năm 2013.

Bảng kết quả kinh doanh của FCN

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 15.7% lên mức 832 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 23%. Hàng tồn kho giảm gần 32.5% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của công ty tính đến 30/06 ở mức 715.4 tỷ đồng, tăng 23.5% nhưng nợ dài hạn chỉ còn 47.22 tỷ đồng, giảm hơn 72% so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet