FDG: Quý 2 tiếp tục lỗ gần 33.6 tỷ đồng

Gốc
CTCP DOCIMEXCO (HOSE: FDG) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 33.55 tỷ đồng, tăng so với con số âm 21.67 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức gần 330 tỷ đồng, giảm gần 36.5%; giá vốn hàng bán ở mức hơn 326 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp chỉ còn gần 4.2 tỷ đồng, giảm hơn 79% so với quý 2/2012.

Hoạt động tài chính trong kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn con số lỗ hơn 22 tỷ đồng cùng kỳ. Hoạt động tài chính lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao hơn 16.7 tỷ đồng, trong khi đó, quý 2/2012 ở mức gần 21 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 12.4 tỷ đồng và 12.6 tỷ đồng, giảm lần lượt hơn 20.7% và 24.7%. Lợi nhuận khác chỉ hơn 1.4 tỷ đồng, giảm 65.2%. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 33.55 tỷ đồng, tăng hơn so với con số 21.67 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 58.3 tỷ đồng, thấp hơn con số âm 61.8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2012.

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty tăng gần 13.5% lên gần 866.8 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho tăng gần 44% lên mức 533.5 tỷ đồng nhưng lượng tiền và tương đương tiền chỉ ở mức hơn 43.4 tỷ đồng, giảm 36.2% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của công ty tính đến 30/06 ở mức hơn 850 tỷ đồng, tăng hơn 22% còn nợ dài hạn chỉ gần 103 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới