Ngày 04/03/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 191/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC (mã CK: FLC) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2014

-Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2014

-Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

-Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2014.

-Nội dung lấy ý kiến:

+Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư có nhu cầu;

+Một số nội dung quan trọng khác theo qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

HOSE