Ngày 03/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 930/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng

- Nội dung cụ thể:

+ Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6,500,000 cổ phiếu

+ Giá phát hành: 15,000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại;

+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư được Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông Fimex để thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 167 cổ phiếu FMC tương ứng với 167 quyền mua, số cổ phiếu FMC mà cổ đông A này được quyền mua là 167 x 50% = 83.5 cổ phiếu. Được làm tròn xuống 83 cổ phiếu. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/11/2014 đến ngày 25/11/2014.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/11/2014 đến ngày 09/12/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Phòng Kế toán – Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng và xuất trình Chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta

+ Số TK: 032.100.062.919.9

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.

HOSE