Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC). *Người thực hiện giao dịch: Huỳnh Quốc Minh *Mã chứng khoán : FMC *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT *Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện bán: 12,660 cổ phiếu *Số lượng đã bán: 8,000 CP *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán :4,660 cổ phiếu *Mục đích thực hiện: chi tiêu dung cá nhân *Thời gian thực hiện giao dịch: từ 25/09/2009 đến 15/10/2009