(CafeF) - Ông Nguyễn Thành Nam, tân TGĐ FPT: "Điều tôi có thể hứa với cổ đông là khi nào tôi trở thành trở ngại của sự phát triển của công ty thì tôi sẽ rời khỏi vị trí."