Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai thông báo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2007 như sau :