Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam

Gốc
S� ki�n ��c t� ch�c t�i TP HCM chi�u 13/9 v�i s� c� m�t c�a nhi�u nh�n v�t n�i ti�ng c�ng �ng �o gi�i truy�n th�ng.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 1

Hàng tr m ng��i ã �n s� ki�n c�a Samsung t� s�m, tr��c khi b�t �u c� ti�ng.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 2

Khách tham d� ��c v� chân dung t� Galaxy Note 8.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 3

Nhi�u nhân v�t n�i ti�ng c�a showbiz cing tham gia l� ra m�t siêu ph�m c�a Samsung.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 4

Ch��ng trình b�t �u b�ng ti�t m�c múa v�i �o c� mô ph�ng cây bút S Pen, thi�t b� �c tr�ng làm nên tên tu�i c�a dòng Galaxy Note.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 5

T�ng giám �c Samsung Vi�t Nam, ông Kim Cheol Gi, xu�t hi�n �n t��ng � gi�i thi�u Galaxy Note 8. Samsung luôn t�o c�m giác hào h�ng cho ng��i tham gia s� ki�n c�a mình v�i sân kh�u ��c thi�t k� k� công.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 6

�i di�n Samsung, ông Lê Khôi Nguyên, gi�i thi�u v� Galaxy Note 8. S�n ph�m ��c th�a h��ng màn hình vô c�c t� Galaxy S8, S8+ và ��c t ng kích th��c lên �n 6,3 inch.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 7

Khác v�i m�i n m, n m nay Samsung ã m�i nh�ng ng��i n�i ti�ng tr�i nghi�m Galaxy Note 8 tr��c khi ra m�t t�i Vi�t Nam. Trong bu�i l�, h� chia s� nh�ng c�m xúc và �n t��ng c�a mình v�i nh�ng tính n ng n�i b�t c�a Galaxy Note 8. Ca s) Tu�n H�ng là ng��i nói v� tính n ng Live Message, anh còn demo b�ng cách ch�p hình và vi�t lên ó � g�i cho v�.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 8

Nhi�p �nh gia Bobby Nguy�n chia s� v� camera kép v�i kh� n ng ch�p chân dung và kh� n ng ch�p c� hai camera cùng lúc c�a Galaxy Note 8.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 9

K�t thúc bu�i gi�i thi�u, ng��i tham d� tr�i nghi�m tr�c ti�p s�n ph�m v�i các tính n ng n�i b�t nh� vi�t lên màn hình ngay c� trong i�u ki�n �m ��t.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 10

Khách m�i là các ca s) hay di�n viên l�i hào h�ng v�i kh� n ng ch�p hình xoá phông c�a s�n ph�m.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 11

Nhi�u ng��i khác l�i quan tâm v� tính n ng thanh toán di �ng Samsung Pay v�a cho th� nghi�m t�i Vi�t Nam.

Galaxy Note 8 ra m�t ho�nh tr�ng t�i Vi�t Nam - Ảnh 12

Khu tr�i nghi�m l�n cho phép ng��i dùng tho�i mái tr�i nghi�m s�n ph�m cing nh� h� sinh thái thi�t b� i kèm.

Theo vnexpress

Tin nóng

Tin mới