(GameK) - Nhờ chiếm dung lượng tới 4 đĩa Blu-ray, mà thế giới mở của Fuel rộng tới 5.000 dặm vuông kết hợp dữ liệu từ vệ tinh vào game.