Kết quả giám sát tại Hà Nội và TP HCM cho thấy,12% số mẫu rau và 15% mẫu quả có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.