QĐND –Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (2005-2010) và một năm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Quân khu 2 với UBKT 9 tỉnh trên địa bàn.

5 năm qua, UBKT các cấp đã phát huy tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xem xét, giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Từ năm 2005 đến nay, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu đã kiểm tra, giám sát gần 2.000 lượt tổ chức đảng, 19.000 lượt đảng viên. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, UBKT các tỉnh trên địa bàn, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 78 tổ chức đảng và 322 cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cơ quan quân sự cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã... Thông qua kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng ở từng địa phương trên địa bàn. Nguyễn Quang Chung